Auto van de zaak

Een auto kan op naam van de eenmanszaak staan, op naam van de BV of op op naam van de privé-persoon.

Auto van de eenmanszaak (VOF, maatschap) of privé-auto

Een auto die u zowel zakelijk als privé gebruikt kunt u op naam van de zaak zetten of op privénaam. Het hangt van uw specifieke geval af wat voor u fiscaal het voordeligste is. Met name zijn de werkelijke kosten van de auto, de cataloguswaarde, het aantal te rijden zakelijke en privékilometers, de van toepassing zijnde bijtellingscategorie en het marginale inkomstenbelastingtarief van belang. Doordat deze variabelen voor iedere ondernemer anders zijn, is de uitkomst voor iedere ondernemer weer anders.

Auto als ondernemingsvermogen

Als u de auto op de zaak zet (in fiscaal jargon: etiketteert als ondernemingsvermogen) kunt u de autokosten (waaronder de kosten van brandstof, verzekeringen, onderhoud en reparaties en de motorrijtuigenbelasting) van uw winst aftrekken. Daarnaast kunt u de BTW begrepen in deze kosten als voorbelasting aanmerken en kunt u afschrijven op de auto. Een auto op de zaak drukt dus de winst en zorgt ervoor dat u de BTW in de autokosten terug kunt vragen.

Tegenover deze voordelen staat het nadeel van de (fictieve) bijtelling. Deze bijtelling houdt in dat u afhankelijk van de bijtellingscategorie die voor uw auto geldt 25%, 21%, 15% of 4% (cijfers bij aanschaf in 2016) van de cataloguswaarde van uw auto bij uw inkomen op moet tellen.

Voor auto’s van vijftien jaar en ouder geldt de actuele waarde in het economische verkeer als grondslag voor de bijtelling (bijtellingstarief van 35%). Deze regeling biedt een besparingsmogelijkheid als men tenminste bereid is in een oude auto te rijden. Maar bij een oldtimer kan ook sprake zijn van een waarde die hoger is dan de oorspronkelijke cataloguswaarde.

De bijtelling blijft alleen achterwege als u aan de hand van een sluitende kilometeradministratie aan kunt tonen dat u met de auto minder dan 500 privékilometers heeft gereden.

Indien de werkelijke autokosten van de auto lager zijn dan de op grond van bovenstaande te plegen bijtelling dan wordt de bijtelling gemaximeerd op een bedrag gelijk aan de werkelijke autokosten. Deze regeling geldt alleen voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma en maatschappen.

Ook voor de BTW geldt een correctie voor het privégebruik van auto. Deze vindt plaats in de vorm van een bijtelling van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief BTW en BPM). Deze afdracht vindt plaats op de laatste BTW-aangifte van het jaar.

Als de BTW over de aanschafprijs van de auto niet is teruggevraagd bedraagt de bijtelling 1,5%. In de situatie dat het werkelijke privévoordeel lager is dan de forfaitaire bijtelling dan neemt u dat bedrag als bijtelling.

Rekenvoorbeeld nieuwe auto

Cataloguswaarde nieuw auto € 25.000
BTW begrepen in aanschafprijs € 3.000
Bijtellingspercentage 25%
Onderhoudskosten € 1.250
Autoverzekering € 1.000
Brandstofkosten € 3.500
Afschrijving € 3.000
Privékilometers 10.000
Zakelijke kilometers 30.000

Auto op de zaak

U krijgt de BTW over de aanschafprijs van € 3.000 terug evenals de BTW begrepen in de onderhouds- en brandstofkosten van € 824. De totale jaarlijkse kosten voor de zaak zijn dus € 1.250 + € 1.000 + € 3.500 + € 3.000 (afschrijving) -/- € 824 = € 7.926. De bijtelling voor de inkomstenbelasting bedraagt € 6.250. Het belastingvoordeel bedraagt dus 42% van (€ 7.926 -/- € 6.250) = € 704. Daarnaast moet u voor het privégebruik 2,7% btw over de cataloguswaarde afdragen, € 675 dus. Het belastingvoordeel bedraagt dan € 704 -/- € 675 + € 3.000 (btw op aanschafkosten) = € 3.029. Totale netto kosten: € 4.897.

Auto privé

Voor de gereden zakelijke kilometers mag u een bedrag van € 5.700 ten laste van de winst van de onderneming brengen. Bij een tarief van 42% bespaart u dit € 2.394. Daarnaast kunt u de BTW begrepen in de onderhouds- en brandstofkosten van € 824 naar rato van het percentage zakelijke kilometers van 75% in aftrek brengen, € 618 dus. De jaarlijkse kosten zijn dan € 6.882 en het totale belastingvoordeel bedraagt € 2.394 + € 618 = € 3.012. Totale netto kosten: € 3.870.

Conclusie

De netto kosten zijn bij aankoop van de auto in privé lager dan de netto kosten bij aankoop van de auto op de zaak. Puur op basis daarvan zou aanschaf in privé voordeliger zijn. Echter, vanwege de directe teruggaaf van de btw begrepen in de aanschafprijs is ook etikettering op naam van de zaak het overwegen waard. Verder spelen ook andere factoren zoals toekomstig gebruik en eventuele aftrek van rentelasten op de lening door de onderneming voor de aanschaf van de auto. Wij sparren graag met u over wat voor uw situatie de beste oplossing is.

Hoewel dit artikel ingaat op de afweging auto privé of zakelijk etiketteren zijn bij afweging auto van de zaak ja of nee voor de dga in zijn BV bijna dezelfde variabelen van belang.

Auto op naam van de BV of privé-auto
Laat ons een berekening maken!

BV is eigenaar auto of least de auto

Wij kunnen voor u berekenen of het voor u voordelig is de auto door de bv aan te laten schaffen of in privé.

Als u de auto door de BV laat aanschaffen zijn alle aan de auto verbonden kosten aftrekbaar en kan de BV de auto ten laste van het fiscale resultaat afschrijven. Onder aftrekbare kosten vallen ook de kosten van financiering, parkeren, wassen, veerpont en tolgelden.

Een aantal posten is bij de berekening schattenderwijs bepaald. Het privégebruik wordt op een vast bedrag gewaardeerd (de beruchte bijtelling). De bijtelling bedraagt 4/15/21/25 procent van de cataloguswaarde en wordt als loon in natura voor de loon- en inkomstenbelasting in aanmerking genomen. Ook hier geldt voor auto’s van vijftien jaar en ouder de actuele waarde in het economische verkeer als grondslag voor de bijtelling (bijtellingstarief van 35%).

De bijtelling wordt naar tijdsgelang toegepast.

De bijtelling met betrekking tot zo’n auto kan alleen achterwege blijven als aangetoond wordt dat het privégebruik beperkt is tot 500 kilometers op kalenderjaarbasis.

De grens van 500 kilometer wordt per jaar bekeken en niet per auto. Het is dus niet mogelijk om de eerste helft van het jaar niet bij te tellen en de tweede helft van het jaar wel. Ook niet als sprake is van een nieuwe auto. Dit is uiteraard anders indien pas in de loop van het jaar een auto ter beschikking wordt gesteld, de 500 kilometer moet dan tijdsevenredig worden herrekend.

Een uitzondering geldt bij werknemers, en wel als de werknemer van werkgever wisselt. Dan kan voor een deel van het jaar geen en voor een ander deel van het jaar wel een bijtelling plaatsvinden.

De DGA houdt de auto in privé

Koopt u de auto privé dan kunt u slechts 19 cent per zakelijke kilometer aan de bv in rekening brengen. Dit is een all-in bedrag; u kunt niet daarnaast nog bijvoorbeeld de kosten van parkeren en wassen in rekening brengen. Kiest u hiervoor dan zult u de zakelijke kilometers moeten bijhouden. Dit vergt enige administratieve arbeid. Het voordeel van privévermogen is dat u geen bijtelling heeft. Het grotere nadeel is echter dat de kosten niet aftrekbaar zijn.

Bij een berekening ter vergelijking wordt meestal er vanuit gegaan dat bij aanschaf in privé het salaris wordt verhoogd met de extra privé te dragen last (de totale autokosten minus het bedrag van de te declareren kilometers). Kiest u voor auto van de BV, dan betaalt u belasting over de bijtelling.

Kiest u voor aanschaf in privé, dan betaalt u belasting over de salarisverhoging. Op deze wijze wordt een zuivere vergelijking gemaakt. De berekening kan uitwijzen dat het ondanks de bijtelling voordelig is de auto door de bv te laten aanschaffen.

Dit is vaak het geval bij nieuwe auto’s met een lage cataloguswaarde. Is het een wat oudere auto, maar nog geen 15 jaar oud, maar met een hogere catalogusprijs, is het meestal voordelig de auto in privé aan te houden.

Ook btw-technisch heeft de keuze van bijvoorbeeld aanschaf door de bv gevolgen. Dit betekent dat de btw bij de aanschaf verrekenbaar is alsmede de btw van brandstof- en onderhoudskosten. In verband met het fiscaal in aanmerking te nemen privégebruik vindt jaarlijks een btw-bijtelling plaats ter grootte van 2,7% van de cataloguswaarde.

Het is vaak voordelig om na 1 à 2 jaar de auto vanuit de BV naar privé over te hevelen.

Neem contact op!

Tel nr: 0416 – 712 430 of e-mail:    info@slimmerboekhouden.com   0416 – 712 430   info@slimmerboekhouden.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!